top of page

SØSÆTNING

I august 2006 blev vores nystiftede forening søsat – med et hav af flaskepost indeholdende original kunst.

Her kan du se billeder fra begivenheden.

Billedgalleri. Klik på billeder for stor størrelse

BLIV MEDLEM

Du kan søge om optagelse ved at indsende en ansøgning og dokumentation for, at dit kunstneriske virke opfylder vores ansøgningskrav.

Udover en skriftlig ansøgning med CV, skal der afleveres / fremvises fem originale nyere værker til optagelsesudvalget.

Tre gange årligt, februar, juni og oktober vil optagelsesudvalget tage stilling til eventuelle ansøgninger.

 

Ansøgning sendes til: trinefengerguld@gmail.com

Vores ansøgningskrav

Som medlemmer af foreningen kan optages kunstnere og kunsthåndværkere bosiddende i Syddjurs Kommune efter nedenstående kriterier: a) Færdiguddannelse ved en statsanerkendt uddannelse (Kunstakademierne og designskolerne) b) Medlemskab af BKF (Billedkunstnernes Forbund), DKoD (Danske Kunsthåndværkere og Designere), ProKK (Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere i Aarhus). c) Eller medlemskab kan opnås med 10 meritpoint. MERITPOINT GIVES VED: Relevant kunstnerisk inden- eller udenlandsk uddannelse med kunstfaglig optagelse: 0-10 point Udstilling som medlem eller gæst ved udstillingssammenslutninger, der kan anerkendes af det til enhver tid siddende optagelsesudvalg: 1 point pr. år, max 4 point. Deltagelse på de godkendte censurerede udstillinger (KP, KS, KE og Charlottenborgs Forårsårsudstillinger). Andre censurerede udstillinger kan efter optagelsesudvalgets skøn give point: 1 point pr. udstilling, max 2 point pr. år, max 4 point. Udstillinger på danske og udenlandske kunstmuseer og kunsthaller med kunstfaglig udvælgelse: 3 point. Vandreudstillinger med statstilskud: 1-3 point pr. udstilling. Udsmykningsopgaver med kunstfaglig udvælgelsesprocedure (eksempelvis Statens Kunstfond): 3 point pr. opgave. Salg til kunstmuseer, Statens Kunstfond eller andre fonde og indkøbsudvalg med kunstfaglig udvælgelse: 1-3 point for hvert salg. Legattildelinger eller præmieringer fra Statens Kunstfond, tilskud og produktionsstøtte fra Kunststyrelsen og andre offentlige tilskudsinstitutioner: 1-3 point for hver honorering. Udstillingssteder eller projekter der anerkendes af optagelsesudvalget som værende på et professionelt niveau: max 2 point pr. udstilling. Optagelsesudvalget kan efter skøn tildele en ansøger point for anden meriterende kunstnerisk virksomhed. OPTAGELSESUDVALG Bestyrelsen nedsætter et optagelsesudvalg jf. § 5, bestående af medlemmer af foreningen. Det tilstræbes at der er både billedkunstnere og kunsthåndværkere i udvalget.

BESTYRELSE, UDVALG OG VEDTÆGTER

BESTYRELSEN 2024

  • Skulptør og keramiker Trine Guld

  • Keramiker Birthe Rågård

  • Papir- og billedkunstner Pernille Krogh

  • Keramiker Karen Winther

UDSTILLINGSUDVALGET 2023

  • Keramiker Lars Ibsen

  • Maler Ingerlise Vikne

  • Billedkunstner Simon Aaen

  • Papir- og billedkunstner Pernille Krogh

  • Keramiker Birthe Rågård

 

OPTAGELSESUDVALGET 2023

Bestyrelsen nedsætter et optagelsesudvalg bestående af medlemmer af foreningen. Det tilstræbes at der er både billedkunstnere og kunsthåndværkere i udvalget.

Kontaktdata: Se medlemmer

Vores vedtægter af 2022

§ 1 FORENINGENS NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er ”Syddjurskunstnere” 2. Foreningen er stiftet i 2006 3. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune § 2 FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er: a) at være kommunens samarbejdspartner i kunstneriske spørgsmål og initiativer. b) at skabe kontakt mellem virksomheder og foreningens kunstnere. c) at skabe rum for en kunstnerisk dialog samt styrke og synliggøre de professionelle kunstneres arbejde. d) at formidle kontakt mellem foreningens kunstnere. e) at samarbejde med beslægtede foreninger i ind- og udland. § 3 FORENINGENS DRIFT Foreningens drift finansieres af medlemskontingenter. § 4 KONTINGENT Kontingent fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til foreningens regnskab og budget. Kontingent forfalder til betaling ved begyndelsen af foreningens regnskabsår og betales helårsvis forud. § 5 MEDLEMMER Som medlemmer af foreningen kan optages kunstnere og kunsthåndværkere bosiddende i Syddjurs Kommune efter nedenstående kriterier: a) Færdiguddannelse ved en statsanerkendt uddannelse (Kunstakademierne og designskolerne) b) Medlemskab af BKF (Billedkunstnernes Forbund), DKoD (Danske Kunsthåndværkere og Designere), ProKK (Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere i Aarhus). c) eller medlemskab kan opnås med 10 meritpoint. Meritpoint gives ved: Relevant kunstnerisk inden- eller udenlandsk uddannelse med kunstfaglig optagelse: 0-10 point Udstilling som medlem eller gæst ved udstillingssammenslutninger, der kan anerkendes af det til enhver tid siddende optagelsesudvalg: 1 point pr. år, max 4 point. Deltagelse på de godkendte censurerede udstillinger (KP, KS, KE og Charlottenborgs Forårsårsudstillinger). Andre censurerede udstillinger kan efter optagelsesudvalgets skøn give point: 1 point pr. udstilling, max 2 point pr. år, max 4 point. Udstillinger på danske og udenlandske kunstmuseer og kunsthaller med kunstfaglig udvælgelse: 3 point. Vandreudstillinger med statstilskud: 1-3 point pr. udstilling. Udsmykningsopgaver med kunstfaglig udvælgelsesprocedure (eksempelvis Statens Kunstfond): 3 point pr. opgave. Salg til kunstmuseer, Statens Kunstfond eller andre fonde og indkøbsudvalg med kunstfaglig udvælgelse: 1-3 point for hvert salg. Legattildelinger eller præmieringer fra Statens Kunstfond, tilskud og produktionsstøtte fra Kunststyrelsen og andre offentlige tilskudsinstitutioner: 1-3 point for hver honorering. Udstillingssteder eller projekter der anerkendes af optagelsesudvalget som værende på et professionelt niveau: max 2 point pr. udstilling. Optagelsesudvalget kan efter skøn tildele en ansøger point for anden meriterende kunstnerisk virksomhed. § 6 OPTAGELSESUDVALG Bestyrelsen nedsætter et optagelsesudvalg jf. § 5, bestående af medlemmer af foreningen. Det tilstræbes at der er både billedkunstnere og kunsthåndværkere i udvalget. § 7 BESTYRELSEN Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Disse vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således er der 1-2 på valg hvert år. Generalforsamlingen vælger desuden hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. § 8 BESTYRELSESN OPGAVER Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder møde så ofte det skønnes fornødent, dog mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen varetager følgende opgaver: a) Koordinerer foreningens aktiviteter. d) Bestyrelsen nedsætter et optagelsesudvalg jf. § 6. e) Indkalder til generalforsamling. f) Udarbejder regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. g) Udarbejder budget. § 9 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte: a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. c. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år. d. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering. e. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 7. f. Valg af revisor. g. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. h. Eventuelt. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved afsendelse af skriftlig meddelelse til medlemmerne eller på anden passende måde, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag til nye bestyrelseskandidater skal fremgå af indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne skal, såfremt de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 3 uger efter, at den skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der foreviser gyldigt medlemskort eller kvittering for betaling af kontingent for det år, hvori generalforsamlingen afholdes. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre noget medlem forlanger skriftlig og hemmelig afstemning. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke andet er bestemt i foreningens love. Ved valg træffes afgørelsen ved relativ stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Blanke stemmer indgår ikke i opgørelsen. § 10 TEGNING OG HÆFTELSE Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. § 11 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen vedtager hvert år i oktober måned budget for det kommende regnskabsår. Regnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte registrerede revisor, der vælges for 1 år ad gangen. Regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsens medlemmer. § 12 LOVÆNDRINGER Forslag om lovændringer skal forelægges generalforsamlingen. Lovændringsforslag skal, med den fulde ordlyd, være indeholdt i den udsendte dagsorden eller være vedlagt denne. Til vedtagelse af en foreslået lovændring kræves, at mindst 1⁄4 af foreningens medlemmer er mødt frem, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for den foreslåede lovændring. Hvis det nødvendige antal stemmer ikke kan opnås, bestemmes det ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, om der skal indkaldes til ny generalforsamling, med den foreslåede lovændring på dagsordenen. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. § 13 FORENINGENS OPHÆVELSE Forslag om foreningens ophævelse skal forelægges generalforsamlingen. Til vedtagelse af forslag om foreningens ophævelse kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er mødt frem, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for den foreslåede ophævelse. Hvis det nødvendige antal stemmer for forslaget ikke kan opnås, bestemmes det med simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, om der skal indkaldes til ny generalforsamling, der i så fald skal finde sted inden 14 dage, alene med forslag om foreningens ophævelse på dagsordenen. På denne generalforsamling kan foreningens ophævelse vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer. Vedtages et forslag om foreningens ophævelse, træffes der samtidig bestemmelse om, hvordan foreningens formue, arkivalier og øvrige ejendele afhændes til almennyttige formål i Syddjurs Kommune.

bottom of page